Tietosuojaseloste

Rekisterinpitäjä

Sisustuspaletti Oy
Merilokinkaari 22
67200 Kokkola

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa:

Jaana Niemi
toimitusjohtaja
Puh. 0400 591 959
jaana@sisustuspaletti.fi

Rekisterin nimi

Sisustuspaletti Oy:n asiakasrekisteri.

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietoja käsitellään asiakkuuteen ja asiakkuuteen verrattavissa olevaan muuhun asialliseen yhteyteen perustuvan suhteen hoitamiseen, hallinnointiin, kehittämiseen ja analysointiin, mukaan lukien asiakasviestintä, jota voidaan toteuttaa myös sähköisesti.

Tietoja voidaan myös käyttää lakiin perustuvien viranomaisvelvoitteiden täyttämiseksi.

Rekisterin tietosisältö

Rekisteri voi sisältää seuraavia tietoja asiakkaista:

  • Asiakkaan perustiedot, kuten etu-, sukunimi, y-tunnus ja yhteystiedot
  • Yritys ja asema • Oikeushenkilöt, yhteyshenkilön nimi ja yhteystiedot
  • Asiakasnumero ja/tai muu vastaava tunnus • Asiakkuuteen ja sopimuksiin liittyvät tiedot sekä asiakashistoria
  • Laskutustiedot • Asiakkaalta itseltään saadut tai tämän suostumuksella kerätyt muut lisätiedot
  • Muita yrityksen/asiakkaan toimintaa kuvaavia tietoja

Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta mm sähköpostitse, puhelimitse, sopimuksista, asiakastapaamisista ja muista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan.

Tietojen säilytysaika

Säilytämme käyttäjän tietoja vain niin kauan kuin on tarpeen yllä määriteltyjen henkilötietojen käyttötarkoitusten toteuttamiseksi kulloinkin voimassaolevan lainsäädännön mukaisesti.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti.

Tietoja voidaan luovuttaa rekisteröidyn erillisellä suostumuksella rekisterinpitäjän yhteistyökumppaneille. Ilman suostumusta tietoja luovutetaan vain viranomaiselle lain edellyttämissä tilanteissa.

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle ilman rekisteröidyn suostumusta.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Manuaalinen aineisto: Rekisteri ei sisällä manuaalista aineistoa.

ATK:lla käsiteltävät tiedot: Henkilötietojen tallennuksen toteutuksessa on hyödynnetty teknistä̈ tietosuojaa, jolla pyritään huolehtimaan siitä, että̈ syötetyt tiedot säilyvät muuttumattomina ja ovat saatavilla vain tietoon oikeutetuille.

Rekisterin tietojenkäsittelyyn on käyttöoikeus vain yrityksen toimitusjohtajalla työtehtävien suorittaminen sitä edellyttäessä. Rekisterin tietojen muokkaaminen ja lukeminen edellyttää henkilökohtaista tunnistautumista järjestelmään. Rekisteristä suoritetaan säännöllinen varmuuskopiointi.

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on EU: tietosuoja-asetuksen 679/2016 artiklan 15-21 mukaisesti oikeus saada pääsy tietoihin, pyytää tietojen oikaisemista tai poistoa, rajoittaa käsittelyä, siirtää tiedot järjestelmästä toiseen sekä vastustaa henkilötietojen käsittelyä.

Edellä mainittuihin oikeuksiin viitaten pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna osoitteella:

Sisustuspaletti Oy
Merilokinkaari 22
67200 Kokkola

tai sähköisesti osoitteeseen:
jaana@sisustuspaletti.fi

Pyynnöt voidaan esittää myös henkilökohtaisesti osoitteessa:

Merilokinkaari 22
67200 Kokkola

Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisteriä ei luovuteta ulkopuolisille suoramainontaan, etämyyntiin, muuhun suoramarkkinointiin eikä markkina- tai mielipidetutkimuksia varten.

Tietosuojaselosteen ja rekisterikuvauksen päivitykset

Päivitämme tätä tietosuojaselostetta tarvittaessa uusilla versioilla. Uusin versio julkaistaan verkkosivuillamme ja sen voi tarkistaa säännöllisesti sivustolla vierailtaessa.